Etnolife Services B.V.

at Hantje de Jongstraat 6, Rotterdam, 3067 AB Netherlands

ETNOLIFE is een veelzijdig kantoor op het gebied van administratieve dienstverlening denk aan accountancy , fiscaliteit en advies.


Etnolife Services B.V.
Hantje de Jongstraat 6
Rotterdam 3067 AB
Netherlands
Contact Phone
P: 0104621218
Website

Description

Etnolife Services B.V. is een veelzijdig kantoor dat persoonlijke begeleiding geeft aan bedrijven met ambitie. Wij bieden ondernemers dan ook fiscaal, financieel en administratief advies. Wij kiezen voor kleinschaligheid, eenvoud en korte lijnen. Ondernemen is al ingewikkeld genoeg. Daarom geven wij helderheid, zonder poespas.

Company Rating

78 FB users likes Etnolife Services B.V., set it to 16 position in Likes Rating for Rotterdam, Netherlands in Consulting/business services category

Voor een van onze relaties in Suriname zijn wij op zoek naar kandidaten die een nieuwe uitdaging zoeken in het buitenland. Ben jij degene die wij zoeken en beschikbaar voor minimaal een halfjaar en heb jij een technische achtergrond of affiniteit met Retail? Neem dan contact met ons op via email: info@ sagamtrading.nl

Published on 2015-01-29 08:55:28 GMT

Nieuwsbrief Arbo wet‐ en regelgeving Januari 2015 Het is van groot belang om een helder beschreven arbobeleid te hebben én uit te voeren. Als een werknemer schade lijdt door het werk, dan kan hij het bedrijf daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij er – in operationele en economische zin – alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen. Arbowet Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Eén van de belangrijkste verplichtingen in de Arboregeling is het opstellen van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Op een paar uitzonderingen na, moet iedere werkgever een RI&E maken, een Plan van Aanpak opstellen en die (meestal) laten toetsen door een Arbodeskundige. Verplichtingen werkgevers In de Arbowetgeving zijn de volgende verplichtingen opgenomen waar werkgevers zich aan moet houden: • Het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). De arbeid die in het bedrijf verricht wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. • Zo veel mogelijk gevaren voor de gezondheid van werknemers bij de bron aanpakken. Een voorbeeld hiervan is dat een kopieermachine niet op de werkplek mag staan wegens de uitstoot. • De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden, gebruikte arbeidsmiddelen en arbeidsinhoud zo veel als mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers. Dit geldt ook voor werknemers met een structurele functionele beperking door bijvoorbeeld ziekte. • Zo veel als mogelijk (‘redelijkerwijs kan worden gevergd’) voorkomen en beperken van monotone en tempogebonden arbeid. • Het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak. • Het voorkomen en beperken van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. • Het geven van voorlichting en onderricht aan de werknemers. De voorlichting en het onderricht kunnen betrekking hebben op het gebruik van arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen, maar ook over hoe er in een bedrijf wordt omgegaan met agressie en geweld en seksuele intimidatie. • Het melden en registreren van arbeidsongevallen en beroepsziekten. • Het voorkomen van gevaar voor derden in verband met de arbeid die door de werknemers wordt verricht. • Werknemers in de gelegenheid stellen om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Wat moet je als werkgever doen om te voldoen aan de Arbowet? Als een bedrijf zijn verplichtingen ter bescherming van zijn werknemers niet nakomt, dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen of zelfs een proces-verbaal opmaken. In de Arbowet staat precies aangegeven voor welke feiten de Inspectie SZW een boete kan opleggen, bijvoorbeeld voor het: • niet of onvolledig voorhanden hebben van een risico-inventarisatie en - evaluatie (inclusief Plan van Aanpak); • niet of onvoldoende geven van voorlichting en onderricht; • niet melden van een arbeidsongeval; • niet organiseren van de preventietaken (preventiemedewerkers); • niet mogelijk maken van een periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoek. Etnolife Services B.V. kan u helpen te voldoen aan de verplichtingen van de Arbowet. Wij stellen de juiste documenten voor u op die voldoen aan de wet- en regelgeving. Heeft u interesse in een adviesgesprek of offerte neem dan contact op.

Published on 2015-01-14 14:10:09 GMT

Invoering Wet Werk en zekerheid Op 1 januari 2015 treden de eerste onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid in werking. Zo is per 1 januari geen concurrentiebeding meer mogelijk in tijdelijke contracten en moeten ook tijdelijke contracten verplicht een maand voordat deze aflopen worden opgezegd. Per 1 juli 2015 wordt daarbij de ketenbepaling aangepast. Niet meer na drie jaar, maar al na het tweede jaar ontstaat recht op een vast contract. Ook het ontslagrecht wordt per 1 juli 2015 gewijzigd. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt voortaan via het UWV afgehandeld, ontslag op persoonlijke gronden door de kantonrechter. Daarbij krijgt iedereen, ongeacht de ontslagroute, recht op een transitievergoeding. Eveneens vanaf 1 juli 2015 zal alle maatschappelijk geaccepteerde arbeid na 6 maanden WW-uitkering als passend gaan gelden. Daarnaast is bij de begrotingsafspraken 2014 opgenomen dat al vanaf 1 januari 2015 scherper wordt gelet of mensen met een WW-uitkering geen passend werk weigeren. Bron: Personeelsnet

Published on 2014-12-29 14:43:15 GMT

Kerstborrel Leaders in Managing Sales

Published on 2014-12-20 20:25:53 GMT

Modernisering ziektewet: Pas uw arbeidsovereenkomsten aan Begin dit jaar is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (“Wet Modernisering Ziektewet”) ingevoerd. Werkgevers die met tijdelijke krachten werken, kunnen als gevolg van deze wet te maken krijgen met een flinke lastenverzwaring per 1 januari 2014. Het is belangrijk daar nu al rekening mee te houden in de arbeidsovereenkomsten met uw werknemers. Wij kunnen u adviseren en helpen bij het aanpassen van uw arbeidsovereenkomsten door een beding in de arbeidsovereenkomst op te nemen op grond waarvan zieke vangnetter verplicht is om zich ook na het einde van het dienstverband in te spannen voor zijn re-integratie. Neem voor meer informatie snel contact met ons op!

Published on 2014-01-24 14:04:13 GMT

Kijk nu op onze website: www.etnolife.nl