Oromia Media Network

at 1313 Chestnut Ave Suite 200, Minneapolis, 55403 United States

OMN is an independent, nonpartisan and nonprofit news enterprise whose mission is to produce original and citizen-driven reporting on Oromia.


Oromia Media Network
1313 Chestnut Ave Suite 200
Minneapolis , MN 55403
United States
Contact Phone
P: 612-888-OROMIA (6766)
Website
http://www.oromiamedia.org

Company Rating

692 Facebook users were in Oromia Media Network. It's a 3 position in Popularity Rating for companies in Media/news/publishing category in Minneapolis, Minnesota

27120 FB users likes Oromia Media Network, set it to 1 position in Likes Rating for Minneapolis, Minnesota in Media/news/publishing category

Oromia Media Network Kabajamtoota hordooftoota OMN, Tamsaasni Oromia Media Network (OMN) qilleensa Oromiyaa fi naannoo gaanfa Afrikaa haguuguun tajaajila sabaa himuu eega jalqabee baatiiwwan jaha lakkoofsisuu danda’uusaatti gammachuu nutti dhagahame ol’aanaadha, hedduus nu bonseera. Yeroo gabaabaa kana keessatti waan danuutu dalagame, gocha ukkaamsuu mootummaan Itoophiyaa raawwataa ture dabalatee gufuuwwan hedduu bira darbuudhaaf baayyee dhamaaneerra. Tamsaasa keenya kan jalqabne, qophiiwwan oduu gaggabaabduu ta’an guyyaa lama lamaan dhiyeessuudhaan ture. Har’a guyyaa guyyaadhaan sagantaalee fi qophiilee idilee ta’an dhiyeessuutti jirra. Yeroo gabaabaa dabarsine kana keessatti, odeeffannoo gurguddoo ta’an ummata biraan geenyee jiira. Dhimmoota wayitawaa ta’an irrattis ogeeyyiin akka xiinxala taasisan carraa umneerra. Torbanitti guyyaa tokko qophiilee afaan Amaaraa tamsaasuu jalqabneerra. Wal-tahiinsa Federeeshinii Ispoortii Oromoo Kaaba Ameerikaa (OSFNA) wajjin gochuudhaan dorgommiiwwan taphoota gara garaa suduudaan tamsaasneerra. Keessumaa, Oromoota biyyoota Ormaa keessa jiran, dargaggeeyyii qaroo fi mul’ata qaban, hoggantoota hangafoo fi kanneen biroo wajjin qophii gaaffii fii deebii taasifneen dhaamsa jajjabaa ummata keenyaaf akka dabarsan gooneerra. Hordoftooti qophiilee keenyaa kan biyya ormaa keessa jiran sagantaa keenya hordofuuf akka mijatuuf tajaajila raadiyoo bilbilaan itti-dhaggeeffatuu danda’an mijeessineerra. Kanneen bilbila qaroo (bilqaroo) ykn smartphone fayyadamniif qophiilee keenya karaa ittiin hordofan (apps) mijeessaa jirra. Gabaasni keenya bal’inaan kan xiyyeeffatee ture, mormii maastar pilaanii Finfinnee wajjin walqabatee tarkaanfii ajjeechaa, hidhaa fi reebicha humnooti tikaa mootummaa Itoophiyaa ummata Oromoo irratti raawwachaa jiran irratti. Akkasumas, gochaa mootummaa Itoophiyaa mormuudhaan hawaasoonni Oromoo biyyoota alaa fi firoottan Oromoo hiriira gochaa turanis jala buunee gabaasaa turreerra. Kitimaa lammiileen Oromoo qehee isaanitti taasisan kana irratti odeeffannoo wayita kennaa jirutti, mootuummaan Itoophiyaa tamsaasa saatalaayitii dhaaba sabaa himaa OMN kana marsaa lamaaf uggureera. OMN gara qilleensa gaanfa Afrikaatti deebisuuf wayita qabsaahaa jirrutti, gartuuleen tokko tokko maqaa OMN fi qabsoo ummata oromoo xureessuudhaaf tattaafachaa turan. Ragaa qabatamaa hin taane, barruulee fi vidiyoo dogongorsaa qindeessuudhaan yakka maqaa balleessuu irratti bobba’an. Haa ta’uutii, warri karaa keenya dabsuuf irriba of-dhoowan milkiin hin tolleefi. Biqiltuun keenya OMN hidda godhatee leelisaa jira. Warri nu ukkamsanis ofkaltii hin arganne, OMN qilleensa Oromiyaa odeeffannoodhaan bilisomsuu ittifufee jira. Kun hunduu kan ta’e deeggarsaa fi gargaarsa saba keenyaatiin ta’uunsaa ifa dha. Abdii saba keenyaa waan qabnuuf, carraaqqiin keenya milkaahuusaa yoomillee shakkinee hin beeknu. Amntaa sabni keenya nuyi irratti horate qabannee dhaabbata sabaa himaa cimaa ta’e ijaaruudhaaf ammallee sanqii keenya jabeeffannee hojjachaa jirra. Kaayyoo keenya kana akka galmaan geenyu deeggarsi keessan nu biraa waan hafu nutti hin fakkaatu. Hojii keenya kan jalqabne, istuudyioo tokko Minisootaa keessatti hundeessuudhaan hojjattoota muraasa mindeessineeti. Kayyoo keenya galmaan gahuuf ammo dhaabata kana human namaa fi meeshaalee gara garaatiin babal’isuu qabna. Gatiin kiraa Saatalaayitiif kafalamu guddaadha. Koreen hojii raawwachiiftuu OMN, tajaajilli bulchiinsaa kan kennaa jiran tola oltummaadhaan. Kanaaf, iddoowwan murteessaa ta’an suuta suutaan ogeessoota mindeeffamaniin guutuun barbaachisaadha. Hunda kan caalummoo, qulqullinni fi ga’umsi qophiilee keenyaa akka fooyya’u meeshaalee barbaachisanii fi ogeessoota gahumsa qabaniin guutuun yeroon kan itti-kennamu miti. Kan hunda gochuu kan dandeenyu qabeenya maallaqaatiin yoo jabaannedha. Maddi qabeenya keenyaa ammo lammiiwwan keenya. Isin malee maal qabnaree? Qilleensa irra turruu kan dandeenyu arjummaan keessan kun yoo itti-fufe qofaadha. Kanaaf, warri kanaan dura arjoomtan, dhaabbatummaan arjoomuudhaaf akka galmooftan ulfina guddaadhaan isin gaafanna. Warri bifa idileetiin arjoomaa jirtan ammo, dhaamsa keenya kana gara hiriyootaa fi firoottan keessanitti nuuf dhaamaati akka arjooman nuuf kakaasaa. Ammuma irraa jalqabuun nuuf arjoomuu yoo feetan karaa marsaa OMN kanatti aansee jiruun fayyadamuu ni dandeessu https://www.oromiamedia.org/donorship/ Galata argadhaa, Koree Hojii Raawwachiiftuu Oromia Media Network www.oromiamedia.org

Published on 2014-09-01 00:24:52 GMT

Dear our esteemed audience, It gives us great pleasure and pride to have reached six months since the first broadcast of Oromia Media Network (OMN) hit the air waves of Oromia and beyond. In such a short time so much has been accomplished in the face of many roadblocks to stumble upon not least with a government that is hell bent on silencing our voice. We began with few minutes of news production every other day in the first couple of weeks and today we have programs on a daily basis. We presented news, analysis and documented programs over this period. We have also started a once a week Amharic program. In collaboration with Oromo Sports Federation of North America, OSFNA, we were able to live broadcast some games and closing ceremony of the annual Oromo sports tournament. We presented interviews of Oromo in Diaspora of all walks of life, from young visionaries to veteran leaders and everyone in between. For convenience for our audience in the Diaspora we have begun an online radio service which our audience can access via phone. We have begun developing applications for smart phone users. The news coverage and analysis of the Oromo Protest, the killings and gross human rights abuse against our people young and old followed by the massive global response from Oromo and friends worldwide were the highlight of our broadcasts. In addition to costs to the lives of Oromo in their backyards, OMN was also a victim since our presence as the information hub of the Oromo within a short period of time also forced the government of Ethiopia to jam our satellite transmission not once but twice. While we were fighting to get back on air as we promised our people, some were trying their level best to defame and distract not only OMN but also the Oromo national struggle with series of factually incorrect but misleading videos and articles. OMN will remain blossoming like a rose out of a thorny bush and shining like the sun out of a foggy sky. With your help we have shown that we will not remain silenced hence why we came back on air on satellite after a second time jamming. This determination does not come out of thin air but it is because we believed our people have our backs with their relentless support. There is a bond we created with you ever since you trusted us to deliver on our promise to bring you a strong and reliable media network. We also had full confidence that you would support our missions and we have been overwhelmed with your response. We need to strengthen this mutual trust and bond and take it to the next step. We may have begun with one studio in Minnesota and a few employees but we plan to expand further to reach our goal. The satellite fee keeps recurring every month and there is no hiding that it is a huge amount. The management organ works voluntarily but we cannot sustain a strong institution with volunteer management. Therefore, slowly some key positions need to be filled by hiring full time resources to rectify many of the problems we have. Most importantly our programs need to improve both content wise and in quality by getting more resources in, both personnel and equipment. All of these require us to build our financial muscle and as ever we rely on your generosity. Isin malee maal qabnaree? Who else can we turn too? If you have donated before we ask you to not only do so again but also register as a sustaining donor to keep us on air. If you are a sustaining donor we ask that you reach out to family and friends to do the same. Following is our website link to make your donation today https://www.oromiamedia.org/donorship/ Thank you, The Executive Council Oromia Media Network www.oromiamedia.org

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->