Profoundsolutions.nl

at , Rotterdam, 3034ts Netherlands

Profoundsolutions energielabels, epa, epa-u, epa-w, energieprestatie, energiebesparing


Profoundsolutions.nl

Rotterdam 3034ts
Netherlands
Contact Phone
P: ---
Website
www.profoundsolutions.nl

Description

Profoundsolutions; een adviesbureau, dat zich heeft gespecialiseerd in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kostenbesparing, Energiebesparing en Duurzaamheid.

Company Rating

928 FB users likes Profoundsolutions.nl, set it to 2 position in Likes Rating for Rotterdam, Netherlands in Consulting/business services category

Datum 29 augustus 2013 Betreft Voortgang van het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene EPBD Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Pagina 1 van 2 Op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst (2013Z14176/2013D29546) geef ik u met deze brief een nadere schriftelijke onderbouwing van de voortgang van het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Het wetsvoorstel om de aanvullende bepalingen van de herziene EPBD richtlijn te implementeren is in november 2012 verworpen door de Tweede Kamer. Daarmee heeft de implementatie van verschillende onderdelen van de herziene EPBD vertraging opgelopen. Nederland doet er alles aan om de herziene richtlijn alsnog zo snel mogelijk te implementeren op een manier die zowel voor de Tweede Kamer als Europese Commissie acceptabel is. De herziene EPBD bevat bepalingen over minimumeisen aan nieuwbouw en grootschalige renovatie van bestaande gebouwen, keuring van installaties, het proces naar bijna energieneutrale gebouwen en het energielabel. Nederland hanteert al sinds 1995 minimumeisen voor nieuwbouw. Aanvullend zijn sinds 1 juli 2013 ook de minimumeisen voor ingrijpende renovaties en technische bouwsystemen van kracht. De regelgeving die tegemoet komt aan eisen ten aanzien van keuring van koelinstallaties wordt naar verwachting eind dit jaar van kracht. Er zijn inmiddels concrete afspraken met de branches voor installateurs en ketelfabrikanten dat voor het eind van het jaar een vrijwillig systeem voor EPBD conform keuring van verwarminginstallaties wordt opgestart. Nederland heeft vorig jaar als een van de weinige lidstaten het plan van aanpak voor bijna-energieneutrale gebouwen op tijd naar de Europese Commissie gestuurd. De Nederlandse bouwsector loopt bovendien in Europa voorop met zeer energiezuinig bouwen, waardoor de eisen voor bijna-energieneutraal bouwen in 2020 binnen handbereik lijken. Het oorspronkelijke voorstel voor energielabels utiliteitsgebouwen van november 2012 wordt, zoals voorgesteld in de brief over de hoofdlijnen van het energielabel van 16 mei 2013 (2012-2013, 32757, nr. 63), ongewijzigd ingevoerd. Voor het energielabel voor utiliteitsgebouwen is veel draagvlak in de markt. Veel professionele gebouweigenaren zien dit energielabel als een nuttig instrument bij de verkoop en verhuur van utiliteitsgebouwen. Het streven is nu om 1 juli 2014 de aanvullende wet- en regelgeving (sanctie, het zichtbaar ophangen van het energielabel en het energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw) in werking te laten treden. U wordt hier in het eerste kwartaal van 2014 nader over geïnformeerd. Het voorstel op hoofdlijnen voor vereenvoudiging van het energielabel voor woningen heb ik op 23 mei 2013 met de Tweede Kamer besproken. Zoals aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer (2012-2013, 32757, nr. 74) heb ik op 13 juni 2013 een positief gesprek gevoerd met de Europees Commissaris voor Energie, de heer Oettinger. Ik heb in het gesprek de zorg van de Nederlandse Tweede Kamer naar voren gebracht over de administratieve lasten die de herziene EPBD meebrengt, mede gelet op de situatie waarin de Nederlandse huizenmarkt verkeert. Volgens Commissaris Oettinger beweegt het Nederlandse voorstel voor vereenvoudiging van het energielabel zich in de goede richting. Verschillende fracties hebben tijdens het debat van 23 mei 2013 gevraagd om te zoeken naar verdere vereenvoudiging, met name waar het gaat om de sanctie. Een mogelijkheid is het toepassen van een last onder dwangsom bij het ontbreken van een energielabel voor woningen op transactiemomenten. Dit geeft de verkopende of de verhurende partij de mogelijkheid om een boete te vermijden door binnen een bepaalde periode alsnog een energielabel te registreren. Bijkomend voordeel hiervan is dat een wetswijziging niet meer noodzakelijk is voor de implementatie van het energielabel voor woningen, waardoor Nederland de vertraging met de implementatie van de herziene richtlijn enigszins kan terugbrengen. Naar verwachting kan ik u aan het eind van dit jaar een tussentijdse stand van zaken sturen over de vereenvoudiging van het energielabel voor woningen. In het eerste kwartaal van 2014 hoop ik u een uitgewerkt voorstel te sturen, waarna het vereenvoudigde energielabel in 2015 kan worden ingevoerd. De minister voor Wonen en Rijksdienst, drs. S. A. Blok

Published on 2013-09-12 20:06:43 GMT

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2013-0000496172 Uw kenmerk Datum 29 augustus 2013 Betreft Voortgang van het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene EPBD Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Pagina 1 van 2 Op het verzoek van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst (2013Z14176/2013D29546) geef ik u met deze brief een nadere schriftelijke onderbouwing van de voortgang van het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Het wetsvoorstel om de aanvullende bepalingen van de herziene EPBD richtlijn te implementeren is in november 2012 verworpen door de Tweede Kamer. Daarmee heeft de implementatie van verschillende onderdelen van de herziene EPBD vertraging opgelopen. Nederland doet er alles aan om de herziene richtlijn alsnog zo snel mogelijk te implementeren op een manier die zowel voor de Tweede Kamer als Europese Commissie acceptabel is. De herziene EPBD bevat bepalingen over minimumeisen aan nieuwbouw en grootschalige renovatie van bestaande gebouwen, keuring van installaties, het proces naar bijna energieneutrale gebouwen en het energielabel. Nederland hanteert al sinds 1995 minimumeisen voor nieuwbouw. Aanvullend zijn sinds 1 juli 2013 ook de minimumeisen voor ingrijpende renovaties en technische bouwsystemen van kracht. De regelgeving die tegemoet komt aan eisen ten aanzien van keuring van koelinstallaties wordt naar verwachting eind dit jaar van kracht. Er zijn inmiddels concrete afspraken met de branches voor installateurs en ketelfabrikanten dat voor het eind van het jaar een vrijwillig systeem voor EPBD conform keuring van verwarminginstallaties wordt opgestart. Nederland heeft vorig jaar als een van de weinige lidstaten het plan van aanpak voor bijna-energieneutrale gebouwen op tijd naar de Europese Commissie gestuurd. De Nederlandse bouwsector loopt bovendien in Europa voorop met zeer energiezuinig bouwen, waardoor de eisen voor bijna-energieneutraal bouwen in 2020 binnen handbereik lijken. Het oorspronkelijke voorstel voor energielabels utiliteitsgebouwen van november 2012 wordt, zoals voorgesteld in de brief over de hoofdlijnen van het energielabel van 16 mei 2013 (2012-2013, 32757, nr. 63), ongewijzigd ingevoerd. Voor het energielabel voor utiliteitsgebouwen is veel draagvlak in de markt. Veel professionele gebouweigenaren zien dit energielabel als een nuttig instrument bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kenmerk 2013-0000496172 Pagina 2 van 2 de verkoop en verhuur van utiliteitsgebouwen. Het streven is nu om 1 juli 2014 de aanvullende wet- en regelgeving (sanctie, het zichtbaar ophangen van het energielabel en het energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw) in werking te laten treden. U wordt hier in het eerste kwartaal van 2014 nader over geïnformeerd. Het voorstel op hoofdlijnen voor vereenvoudiging van het energielabel voor woningen heb ik op 23 mei 2013 met de Tweede Kamer besproken. Zoals aangegeven in een brief aan de Tweede Kamer (2012-2013, 32757, nr. 74) heb ik op 13 juni 2013 een positief gesprek gevoerd met de Europees Commissaris voor Energie, de heer Oettinger. Ik heb in het gesprek de zorg van de Nederlandse Tweede Kamer naar voren gebracht over de administratieve lasten die de herziene EPBD meebrengt, mede gelet op de situatie waarin de Nederlandse huizenmarkt verkeert. Volgens Commissaris Oettinger beweegt het Nederlandse voorstel voor vereenvoudiging van het energielabel zich in de goede richting. Verschillende fracties hebben tijdens het debat van 23 mei 2013 gevraagd om te zoeken naar verdere vereenvoudiging, met name waar het gaat om de sanctie. Een mogelijkheid is het toepassen van een last onder dwangsom bij het ontbreken van een energielabel voor woningen op transactiemomenten. Dit geeft de verkopende of de verhurende partij de mogelijkheid om een boete te vermijden door binnen een bepaalde periode alsnog een energielabel te registreren. Bijkomend voordeel hiervan is dat een wetswijziging niet meer noodzakelijk is voor de implementatie van het energielabel voor woningen, waardoor Nederland de vertraging met de implementatie van de herziene richtlijn enigszins kan terugbrengen. Naar verwachting kan ik u aan het eind van dit jaar een tussentijdse stand van zaken sturen over de vereenvoudiging van het energielabel voor woningen. In het eerste kwartaal van 2014 hoop ik u een uitgewerkt voorstel te sturen, waarna het vereenvoudigde energielabel in 2015 kan worden ingevoerd. De minister voor Wonen en Rijksdienst, drs. S. A. Blok

Published on 2013-09-02 17:32:38 GMT

Lente-Akkoord en het label Volgens de marktpartijen aangesloten bij het 'Lente-Akkoord' moet de overheid een indicatief Energielabel aan elke woningeigenaar verstrekken voor die woningen waar nog geen gecertificeerd Energielabel van geregistreerd staat. Volgens de partijen is het mogelijk op basis van beschikbare gegevens een indicatief label te maken. De SER-partijen en het label De SER en maatschappelijke partners zijn al enkele maanden bezig om een plan voor een transitie naar een duurzamere energiehuishouding te ontwikkelen. Opvallend is dat er vooral ingezet lijkt te worden op energiebesparing en dat dit opgehangen wordt aan de systematiek van het bestaande Energielabel. Minister Blok en de brief aan de Tweede Kamer De oorspronkelijke opzet van het Energielabel moet worden uitgekleed, vindt minister Blok. De Tweede Kamer verzocht hierom in november '12. Blok verwacht dat de consument zelf op basis van enkele woningkenmerken via internet een 'energielabel' kan bepalen. De onafhankelijke deskundige kijkt dan 'op afstand' mee. De Energielabeladviseurs, verenigd in FedEC en AvEPA, zeggen in een artikel in FD: 'we helpen BZK graag bij het zoveel mogelijk vereenvoudigen van het energielabel, maar met als randvoorwaarde dat de kwaliteit overeind blijft. Dit vereist de inzet van deskundige, gecertificeerde adviseurs.

Published on 2013-06-18 10:51:07 GMT

Op initiatief van energielabel-bedrijven Energie Keurmerk Wonen en Unie-Label is er een petitie aan de overheid aangeboden. De petitie vraagt de overheid om de energielabelwet te handhaven. Bij de verkoop of verhuur van een woning of gebouw moet, op enkele uitzonderingen na, de koper of huurder een energie prestatie certificaat ontvangen. Die helpt om een indruk van de energiezuinigheid te krijgen, plus inzicht in de kosten en baten van energiebesparende maatregelen. De petitie is al ondertekend door meer dan 130 energielabel-bedrijven. De petitie is al overhandigd aan de minister Maria van der Hoeven van EZ tijdens de vakbeurs Energie 2008 in Den Bosch. Ook wordt sindsdien ook gepoogd om de petitie aan de minister(s) van VROM/WWI te overhandigen, maar een afspraak daartoe is nog steeds niet toegezegd. De petitie gaat om handhaving van de wet, n.l. dat Energielabels verplicht zijn en dat er dus gehandhaafd moet worden. Punt. Het is correct dat marktpartijen de overheid vragen om te handhaven. Bedrijven zijn vaak afhankelijk van correcte handhaving van regels en wetten. Je mag het ook van een overheid verwachten. Voorschriften moeten nageleefd worden. Of niet??

Published on 2013-05-13 23:02:32 GMT

Maatwerkadvies in plaats van energielabel Een maatwerkadvies is een uitgebreid energieprestatie-advies voor huiseigenaren. Een gecertificeerde adviseur geeft het advies. Een maatwerkadvies is een uitgebreid energieadvies dat aansluit op uw gezinssituatie. Zo’n advies is belangrijk als u aan de slag wilt met energiebesparing in uw huis. Voordeel van het maatwerkadvies is dat het rekening houdt met maatregelen die in uw specifieke situatie effectief zijn. Ook wordt meegewogen of combinaties van maatregelen elkaar niet in de weg staan. De adviseur zet voor u op een rij waar u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u dit bedrag kunt terugverdienen. Verschillen tussen energielabel en maatwerkadvies Een maatwerkadvies is uitgebreider dan een energielabel, sluit aan op de gezinssituatie en het gedrag en geeft een raming van de investeringskosten en te behalen besparingen. Het maatwerkadvies bevat geen energielabel. U kunt wel aan de adviseur vragen om tegen een voordelig tarief ook een energielabel op te stellen. Heeft u een maatwerkadvies dat is opgesteld door een gecertificeerde adviseur tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008? Dan kunt u dat ook bij verkoop en verhuur gebruiken in plaats van een energielabel. Dit kan tot 10 jaar na de adviesdatum. Maar als u na het maatwerkadvies energiebesparende maatregelen neemt, kan het handig zijn om daarna nog een energielabel op te stellen. Uw huis zal dan waarschijnlijk beter scoren.

Published on 2013-05-13 23:01:22 GMT

Huizenbezitters en bedrijven krijgen komende jaren liefst 1 miljard euro aan subsidie en voordelige leningen om hun huizen zuiniger te maken. Dat blijkt uit het definitieve energieakkoord dat in bezit is van het AD. Het kabinet trekt 400 miljoen euro uit waarmee verhuurders sociale huurwoningen komende jaren gaan vergroenen. Dat geld komt bovenop het fonds van 600 miljoen euro waarover sociale partners en kabinet begin juli al overeenstemming bereikten. Uit dat fonds kunnen huizeneigenaren voordelig geld lenen voor energiebesparende maatregelen. De 400 miljoen euro extra voor energiezuinigere huizen wordt mogelijk nu het kabinet de ambitie om in 16 procent van alle energie in 2020 duurzaam op te wekken drie jaar uitstelt. Hierdoor komt er 2,25 miljard euro vrij aan subsidiegeld voor windparken en andere duurzame energie. Woningeigenaren moeten als ze hun huis gaan verkopen voortaan verplicht een energielabel hebben dat aangeeft hoe zuinig hun huis is. Wel is het plan geschrapt om huizenbezitters minimaal tot een zuinig energielabel C te dwingen. Verder lanceren retailers volgend jaar verder een groot plan om mensen hun oude boilers, cv-ketels, koelkasten en andere oude grote elektrische apparaten te laten vervangen. De afspraken staan in het definitieve energieakkoord waarover sociale partners en kabinet het gisteren in de SER eens werden. De deal bevat een serie aan maatregelen om huizen, energievoorziening en economie in Nederland duurzaam te maken. In juli waren partijen het al deels eens. Het energieakkoord verplicht energiebedrijven hun oude, vervuilende kolencentrales te sluiten. Drie kolencentrales sluiten op 1 januari 2016, nog twee een jaar later. De bijstook van biomassa wordt beperkt, een vurige wens van milieuorganisaties als Greenpeace. Daarnaast trekt het kabinet miljarden euro's aan subsidiegeld uit voor nieuwe windparken. Op zee en op land komen er honderden turbines bij. Bedoeling is dat Nederland in 2050 al zijn energie met zon, wind of andere duurzame energie opwekt. De vergroening wordt voor de helft betaald door burgers en de helft door bedrijven. De energiebelasting gaat daarom omhoog. Doordat de ambities echter wat zijn vertraagd wordt de lastenzwaring komende jaren beperkt. Milieuorganisaties als Milieudefensie en Greenpeace reageren enthousiast op de plannen. GroenLinks is terughoudend en noemt de afspraken slechts een eerste stap. Volgens fractievoorzitter Bram van Ojik moet er meer haast worden gemaakt met het verduurzamen.

Published on 2013-09-14 13:48:50 GMT

Het kabinet heeft met werkgevers, vakbonden, consumenten- en milieuorganisaties een overeenstemming bereikt over het Energieakkoord. Afgelopen juli werden de tientallen onderhandelaars het al op hoofdlijnen eens. In de eerste week van september wordt bekend of alle onderhandelende partijen, waaronder Vereniging Eigen Huis, het akkoord ondertekenen. In het Nationaal Energieakkoord zijn basisafspraken over energiebesparing en duurzaamheid vastgelegd. Ongeveer honderd organisaties, van milieupartijen tot de industrie, zijn betrokken bij de totstandkoming van dit akkoord. Vereniging Eigen Huis is er daar één van. In kleinere groepen wordt er sinds zeven maanden over uiteenlopende onderwerpen onderhandeld. Vereniging Eigen Huis is betrokken bij de onderhandelingen op het gebied van wonen. Enkele hoofdlijnen uit het akkoord: Er komt een fonds van 600 miljoen euro voor energiebesparing in de bebouwde omgeving. Voor huizenbezitters wordt het mogelijk om besparingsmaatregelen te nemen. Daarnaast krijgen energiebedrijven de mogelijkheid om klanten meer financieringsopties aan te bieden. Alle woningeigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in 2014 en 2015 een indicatief energielabel van hun woning, op basis van een landelijke uniforme methodiek. Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar. Een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking (nu 4 procent) naar 14 procent in 2020. Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023.

Published on 2013-08-30 16:59:33 GMT

Verwachte wijzigingen energielabel 2013 Het energielabel is verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van alle gebouwen zoals woningen, kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen. De Tweede Kamer heeft een vereenvoudiging van het energielabel gevraagd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt de verschillende mogelijkheden voor een eenvoudiger energielabel. Hiervoor kijkt hij ook naar andere EU-lidstaten. De minister stuurt eind april 2013 een voorstel voor de vereenvoudiging naar de Tweede Kamer.

Published on 2013-05-13 23:00:03 GMT

In de zogenoemde geliberaliseerde woonruimte en bij de utiliteitsbouw wordt voorgesteld te regelen dat de huurders van deze gebouwen 10% van de huurprijs niet verschuldigd zijn totdat het energielabel door de verhuurder is overhandigd. De huurder moet de verhuurder schriftelijk op de hoogte stellen van een inhouding op de huurprijs die het gevolg is van het ontbreken van het energielabel. Dit in de Woningwet neer te leggen wettelijke recht betekent dat de huurder geen gang naar de rechter hoeft te maken om de verhuurder tot het verstrekken van een energielabel te kunnen bewegen. De huurder kan (buiten de rechter om) aanspraak maken op een huurkorting van 10%. Conclusie Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen kunnen vanaf 2013 eigenaren van gebouwen hun eigendom zonder energielabel niet meer overdragen. Indien verhuurders niet beschikken over een energielabel, kan de huurder aanspraak maken op een huurkorting van 10%.

Published on 2012-08-09 21:19:27 GMT

Voor de verplichting om als verkoper een energielabel te verstrekken bij de eigendomsoverdracht of de oplevering van een gebouw wordt geregeld dat de notariële akte van levering niet wordt verleden zolang er geen label is verstrekt. Zonder energielabel kan er dus vanaf 1 januari 2013 géén eigendomsoverdracht meer plaatsvinden.