RupeeSend Nepal Remittance

at 新宿1-36-7, Shinjuku-ku, 160-0022 Japan

日本からネパールへの送金サービスを提供しています。 For Rate:-080-3607-7744


RupeeSend Nepal Remittance
新宿1-36-7
Shinjuku-ku , Tokyo 160-0022
Japan
Contact Phone
P: 080-4850-0071(softbank) 03-3359-0071
Website

Company Rating

296 FB users likes RupeeSend Nepal Remittance, set it to 2 position in Likes Rating for Shinjuku-ku, Japan in Bank/financial services category

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल १० तारिक सुक्रबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८०४८०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२४,२५४ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥124,254 1円 (JPY) = 0.804800 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-10 00:08:44 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल ९ तारिक बिहिबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८०४२०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२४,३४७ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥124,347 1円 (JPY) = 0.804200 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-09 00:08:54 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल ८ तारिक बुधबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८०४२०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२४,३४७ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥124,347 1円 (JPY) = 0.804200 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-08 00:07:00 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल ७ तारिक मंगलबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८०५५०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२४,१४६ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥124,146 1円 (JPY) = 0.805500 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-07 00:09:57 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल ३० तारिक बिहिबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८२०६०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२१,८६४ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥121,864 1円 (JPY) = 0.820600 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-30 00:23:25 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल २८ तारिक मंगलबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८२०६०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२१,८६४ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥121,864 1円 (JPY) = 0.820600 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-28 00:15:29 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल २७ तारिक सोमबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८२०५०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२१,८८० ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥121,880 1円 (JPY) = 0.820500 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-27 00:24:22 GMT

यस दुखद घडीमा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा पसुपती नाथले धैर्य धारण गर्ने क्षमता प्रदान गरून ।।।।सबैको सकुसलता एवं शु-स्वास्थ्यको लागी रूपीसेन्ड परीवार भगवान पशुपती नाथसंग प्र्ाथना ,कामना गर्दछौ।

Published on 2015-04-25 09:45:45 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल २४ तारिक सुक्रबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८१३००० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२३,००१ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥123,001 1円 (JPY) = 0.813000 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-24 00:08:47 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल २३ तारिक बिहिबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८१०४०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२३,३९६ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥123,396 1円 (JPY) = 0.810400 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-23 00:12:55 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल २२ तारिक बुधबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८११५०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२३,२२९ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥123,229 1円 (JPY) = 0.811500 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-22 00:06:14 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल २१ तारिक मंगलबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८१४८०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२२,७३० ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥122,730 1円 (JPY) = 0.814800 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-21 00:23:57 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल २० तारिक सोमबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८१४४०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२२,७९० ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥122,790 1円 (JPY) = 0.814400 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-20 00:09:18 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल १७ तारिक सुक्रबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८०७६०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२३,८२४ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥123,824 1円 (JPY) = 0.807600 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-17 00:07:39 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल १६ तारिक बिहीबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८०८२०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२३,७३२ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥123,732 1円 (JPY) = 0.808200 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-16 00:12:58 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल १५ तारिक बुधबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८०७५०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२३,८३९ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥123,839 1円 (JPY) = 0.807500 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-15 00:06:53 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल १४ तारिक मंगलबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८०६२०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२४,०३९ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥124,039 1円 (JPY) = 0.806200 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿

Published on 2015-04-14 00:14:59 GMT

नमस्कार, ग्राहक महानुभावहरुलाई rupeesend Nepal remittanceमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं।आज २०१५ साल अप्रिल १३ तारिक सोमबारको रेट यस अनुसार रहेको छ। जापानी एन ¥1बराबर नेपाली रु ०.८०५६०० नेपाली रु -१००,००० बराबर जापानी एन १२४,१३१ ✿✿✿✿✿●●●✿✿✿✿✿ today`s rate epali Rs:100,000= ¥124,131 1円 (JPY) = 0.805600 NPR बिस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क if you want to detail plz contact us 080-4850-0071,03-3359-0071 And check to today`s rate: 080-3607-7744 ✿✿✿✿✿यहाहरुको दिन शुभ रहोस।✿✿✿✿✿