Surrey categories of Sikh Temple

Gurdwara Dukh Nivaran Sahib Religious Organization Religious Center Sikh Temple
at 15255 68 Avenue V3S 3L5
Nanaksar Gurdwara Sikh Temple
at West Minister Highway V3S
Vancouver Nagar Kirtan Sikh Temple
at 97a Ave