THOJ CAIV QHOV CUB

at 330 SE 2nd Ave, Minneapolis, 55401 United States

TXOJ HAU KEV SIB HLUB SIB PAB HLA NTUJ.


THOJ CAIV QHOV CUB
330 SE 2nd Ave
Minneapolis , MN 55401
United States
Contact Phone
P: (612) 723-2339
Website
-

Company Rating

17 FB users likes THOJ CAIV QHOV CUB, set it to 87 position in Likes Rating for Minneapolis, Minnesota in Education category

Muaj txoj koob txoj hmoo yug tau tsawg tus los thiaj li loj hlob Muaj pog muaj yawg zoo thiaj yug tau peb los ua kwv ua tij nyob Muaj txoj koob txoj hmoo yug tau tsawg tus los thiaj nyob khov kho Muaj pog muaj yawg zoo thiaj li yug tau peb los ua kwv ua tij li no Thov kom peb txawj xav txawj coj es sib hlub sib pab mus li mog....

Published on 2015-07-28 18:27:34 GMT

Muaj txoj koob txoj hmoo yug tau tsawg tus los thiaj nyob txhij Muaj pog muaj yawg zoo thiaj li yug tau peb los ua kwv ua tij Muaj txoj koob txoj hmoo yus thiaj nrog luag muaj ntxhais tau tub Muaj pog muaj yawg zoo thiaj li yug tau peb los ua txiv ua tub

Published on 2015-07-28 18:09:23 GMT

Tsoom kwvtij, Nej ib txhia yeej tuaj nyob rau tebchaws thib 3 tau 30-40 lub xyoo lawm tiag ua li nej mloog zoo li cas? Kuv li kuv tuaj tau 28 lub xyoo lawm los kuv tseem mloog zoo li kuv nyuam qhuav tuaj tau 4-5 lub xyoo xwb. Txhua zaj npau suav kuv ua yeej tseem pom yus tej qub zej qub zos qub teb qub chaw, yus tej phooj tej ywg tej kwv tej tij sawv daws tseem nyob ua ke tas li xwb nawb. 28 lub xyoo dhau los muaj coob leej ntau tus ntawm yus tsev neeg tau ncaim mus lawm yam tsis muaj hnub rov qab los. Xav txog thaum twg cas tseem nco lawv txhua tus ua luaj. Txoj kev ua neeg cas yuav tsis zoo li tej mi nroj tsuag es xyoo no tuag tag lawm los lwm xyoo rov qab hlav tuaj. Nroj tsuag ces lub ntuj nim tsim los nyob ib txhis, txoj sia ces lub ntuj tsuas tsim los nyob ib ntsis. Nroj tsuag ces lub ntuj twb tsim los nyob tiag tiag, txoj sia ces lub ntuj tsuas tsim los nyob ib pliag. Muaj ib hnub ntshe peb yuav tau sib ncaim xwb thiaj li tag yog li cia tiam no peb sib hlub nrog lub siab ncaj es tsis txhob sib dag ntshe yuav zoo dua nawb mog.

Published on 2015-03-10 16:50:47 GMT

Cuab kwvtij, Hnub no kuv yuav muab peb lub npe THOJ CAIV QHOV CUB thiab THOJ CAIV HLUAV TAWS no los tham me me pub rau nej sawv daws mloog. Kuv tsuas tham raws li kuv paub xwb. Qhov kuv paub no yog kuv txiv Xaivpov thiab kuv yawg Nkajhuas nkawv piav rau kuv mloog thaum kuv tseem yau nyob lub zos Pham Khaus, tebchaws Lostsuas. Kuv tus kheej mas txij li loj hlob los tsuas hnov tej laus qhia hais tias peb yog tsev hmoob THOJ CAIV QHOV CUB no xwb. Vim li cas ho muaj ib txhia hais tias peb yog cov THOJ CAIV HLUAV TAWS no thiab? Thaum zoo li no peb ib txhia cia li rov tsis to taub lawm hais tias ua li peb yog li cas tiag yog li hnub no kuv yuav muab piav kom nej sawv daws to taub zoo es nej thiaj hu nej tsis yuam kev nawb mog. Tos peb tsev neeg ho hu peb li no mas yeeb vim yog thaum ub muaj ib tug muam/phauj nws tsis tau yuav txiv tiamsis nws cev xeeb tub lawm, muaj ib hnub thaum sawv ntxov tom qab peb tus yawg mus ua ntej rau nram teb lawm ces nws txawm yug tau nws tus mi nyuam los ces pog nkawv ntshai ib tsam yawg paub ces yawg ho cem ho ntaus nkawv ces nkawv txawm muab tus mi nyuam mos ab ntawv faus rau hauv lub qhov cub tsis qhia rau leej twg li. nkawv rauv taws rau ces cia siab tias ib chim rov qab nram teb los ces nyaj nws yuav kub hnyiab ua tsauv tag ces peb yawg yuav tsis paub ces nkawv thiaj yuav dim tsis raug yawg ntaus no. Tab sis thaum yawg ho rov los txog tsev tus mi nyuam ntawv tseem kub hnyiab tsis tau tas ces yawg thiaj li pom vim yawg los hlib lub qhov cub yuav ci qos noj. Thaum yawg pom yawg thiaj li cem nkawv ces nkawv mam li qhia, yawg chim heev thiaj li mus hu muam phauj tuaj pab ces thaum muam phauj tuaj txog nws saib tag ces nws thiaj li foom cov lus rau peb tsev neeg hais tias yuav kom peb zoo es tsis ntsib teeb meem dab tsi no mas kom peb tus niam tsev CAIV LUB QHOV CUB thaum peb tus niam tsev los tau mi nyuam mos ab no. Nws foom cia hais tias yog peb tus niam tsev yug tau tus tub no ces kom caiv 7 hnub tsis txhob kov lub qhov cub, yog yug tau tus ntxhais no ces kom caiv 5 hnub. Yog nws tsis caiv nws muab tes kov qhov cub mas kom tus mi nyuam tes tuag, nws muab taw tshum qhov cub los kom tus mi nyuam taw tuag. Txij ntawv los ces peb tsev hmoob thiaj li ua li tus muam phauj ntawv hais los lawm. Tab sis qhov caiv no tsuas yog tus niam tsev caiv thaum nws los yug mi nyuam nkaus xwb, lwm tus yeej tsis caiv li nawb. Qhov caiv no tsuas yog siv rau cov niam thiab cov nyab xwb, cov txiv thiab cov tub tsis caiv, cov ntxhais los tsis caiv thiab. Thaum zoo li no kuv tus kheej mas pom meej meej tias peb tsev hmoob thoj no yog tsev hmoob thoj CAIV QHOV CUB xwb peb tsis CAIV HLUAV TAWS no nawb yog li txij no mus kuv xav tias peb yuav tsum hu peb tsev hmoob ua hmoob Thoj CAIV QHOV CUB no xwb mas thiaj meej tseeb nawb mog. Lo lus THOJ CAIV HLUAV TAWS no cia peb txhob siv lawm es thiaj tsis ua rau peb to taub yuam kev mog. Seb nej leej twg pom thiab paub li cas no ho tham rau peb mloog tau. Ua tsaug ntau. SuavTub.

Published on 2015-03-05 14:41:20 GMT

Cuab kwvtij, Luag lwm pab lwm pawg luag tham txog kev sib ntxub Peb pab peb pawg cia peb tham txog kev sib hlub Luag lwm pab lwm pawg luag tham txog kev sib tua Peb pab peb pawg cia peb tham txog kev sib tshua Luag lwm pab lwm pawg luag nyiam kev sib rhuav Peb pab peb pawg cia peb nyiam kev sib tuav Luag lwm pab lwm pawg luag nyiam kev tsis haum xeeb Peb pab peb pawg cia peb nyiam txoj kev thaj yeeb nawb mog...

Published on 2015-03-04 22:11:25 GMT

Merry Christmas to everyone ( thoj caiv qhov cub ). May you receive the great gift you are waiting for today.

Published on 2014-12-25 15:05:35 GMT

To all the Young, Although the time fly so fast but the heart and the mind sure stay the same. Some of you were born here in the Modern World with a new Culture and some were born in Thailand and Laos before coming here. Whatever the case, we all must remember who we are and where we came from. There are at least a few things that you must know in order for you to be well respected from others: 1. Know your Culture. 2. Speak, Read and Write your own Language. These are the most important things that one should never ever forget or lost in order to live freely with others. If you don't know anything you need to ask your elders while they still here so you won't feel so regret after they are gone. No one live forever so don't wait until the last minute to ask a question. HAPPY HMONG NEW YEAR TO YOU ALL. MAY OUR ANCESTORS BRING YOU GOOD HEALTH, GOOD WEALTH AND LOTS OF HAPPINESS. SouaTou Thao. ( MN )

Published on 2014-12-08 15:34:47 GMT

Nyob zoo xyoo tshiab Cuab kwvtij hmov tshua: Xyoo laus 2014 twb los xaus lawm yog li peb txhua22 yim yuav tau ua li nram no: 1. Muab ib khub qaib los hu yus tsevneeg plig 2. Muab ib tug lau qaib los txi yus tus xwm kab 3. Npaj ib pluag hmo es hu yus cuab kwvtij neejtsa tuaj nrog yus noj quas lub xyoo laus es txais tos lub xyoo tshiab. 4. Nco ntsoov hu tej laus uas tsis nrog yus nyob lawm los nrog yus noj thiab. Muab xyab muab ntawv los hlawv rau lawv kom ntau. Tej no yog nyiaj yog kub rau lawv sab nruabyeeb nawb mog. Thaum ub peb nyob tim tebchaws Lostsuas mas tej laus yeej tu kom tau ib tug las npua los cia ua npua tsiab nawb yog li thaum txog pebcaug li no tej laus yuav tua tus las npua tsiab no los noj mas yuav mus hu zej zog tuaj nrog yus noj ib pluag kom txaus siab hlo quas lub xyoo laus thiab txais tos lub xyoo tshiab. Nim no peb tsis muaj tebchaws lawm txhua yam peb ua tsis tau zoo li qub lawm los nco ntsoob muab ib khub qaib los hu yus tsev neeg plig thiab txi yus tus xwm kab xwb ces tau lawm. Txawm tsis muaj ib pluag noj hu leejtwg tuaj nrog yus noj los tsis ua li cas mog. Lub 12 hlis tim 20 yuav los no kuv yuav ua plig pebcaug nawb yog li caw nej sawvdaws tuaj koom kuv mog. Dinner yog thaum 5 moos PM nawb. Xyoo laus xaus xyoob tshiab twb tawm tuaj lawm thov foom ib lo lus zoo rau nej sawvdaws koj dej tshiab nej tau haus, qav tshiab kom nej tau noj nawb....ua qoob ua loo kom puv txhab, tu tsiaj tu txhuv kom puv nkuaj, khwv nyiaj khwv txiaj kom puv hnab, tu tub tu ntxhais kom puv vaj puv tsev lau..... SuavTub Thoj.

Published on 2014-12-08 13:44:57 GMT

Kuv piav ib zaj dabneeg rau nej mloog nawb hnub no. Thaum ub ov..muaj 2 tus hluasnkauj hluasnraug nyob koom zos ua ke. Tus hluasnkauj hu ua Maiv, tus hluasnraug ua ua Tubntxawg no, tus hluankauj los mob txia, tus hluasnraug los mob txia. Thaum nkawv nyuam qhua pib sib nyiam mas nkawv 2 lub txia kuj tseem me heev li ces nkawv kuj tsis muaj kev xav dabtsi ntau. nkawv kuj sib nyiam heev li. Nyob ntev zujzus ua ke koom zos ua cas tus hluasnkauj ntawv lub txia txawm loj zus loj zus tuaj lawm lau..ces tus hluasnraug txawm tsis nyiam nws lawm vim rau qhov nws lub txia loj loj puv nkaus nws lub qab puabtsaig lawm. Tus hluasnraug txawm hais rau nws tias koj lub txia loj dhau lawm koj tsis zoo li thaum i lawm ces kuv tsis nyiam koj lawm nawb, txij no mus kuv yov tsis ua koj tus hluasnraug lawm mog no ces tus hluasnkauj tu tu siab heev li lau.. ces muaj ib hnub nws txawm mus cuag saub ces nws txawm mus thov kom saub pab nws seb yuav ua li cas nws lub txia thiaj nqig no lauv. Nws txawm hais rau saub tias yawm saub lau..thov kom pab kuv thiab lau vim kuv lub txia loj dhau lawm es kuv tus hluas nraug tsis nyiam kuv li lawm os. Tu kuv siab dhau lawm es kuv twb tsis pom qab ua li cas li lawm kuv thiaj li tuaj thov koj li kev pab os. Yawm saub saib saib nws tag ces txawm hais rau nws tias, tsis ntshai me ntxhais txaus siab yuav pab koj tiamsis koj yuav tau ua li kuv hais nawb mog. Aw..kuv mam ua li koj hais mas "tus ntxhais teb saub li ntawv " Yawg saub thiaj qhia rau nws li no: Koj rov mus tsev, ib chim tsaus ntuj koj nqa koj daim pam es koj mus pw ib hmos tos tojntxa nawb, thaum ib tag hmo dua koj tsaugzog looj hlias lawm ces cov dab tojntxa yuav sawv los ua hmo no, lawv yuav tuaj qiv koj lub laujkaub mus ua mov noj ces thaum ntawv koj qiv kiag koj lub laubkaub rauv lawv, tom qab ntawv ces koj yuav tsim dheev los, thaum koj tsim dheev los lawm ces koj sawvtsees yaws hlo koj daim pam ces koj khiav li khiav los mus tsev nawb mog. Li no ces tsis ntev tom qab xwb ces koj lub txia yuav cia li yaj lawm os mog. Tus ntxhais thiaj teb tias, uatsaug nawb yawm saub, yog li ces kuv mam mus ua li koj hais os. Nws thiaj rov los txog tsev ces txawm los zaum xav ces nws txawm seev tias, ab..cas yawm saub thiaj hais li nev...yus twb ntshai ntshai dab tag npaum no es yus yuav ua li cas ua tau li nws hais lauv... Xav mus xav los ces nws thiaj txivtxim siab tias nws yuav tau tsum ua li yawm saub hais ib zaug xwb xwb thiaj tag vim nws raug hluasnraug tso mob nws siab dhau lawm. Hmo ntawv nws thiaj nqa nws daim pam ces nws txawm mus kiag rau tom tojntxas lawm lau..nws mus pua kiag chaw pw kiag ntawm ib sab ntawm ib lub ntxa kiag ntag lau..ces ua ciav nws tsaug zog hlias ces txawm ua npau suav pom ib tug pojniam hnav ib ce zam hlab liab hlab ntsuab tuaj khob khob nws qhovrooj ces nws txawm qhib phlo nws lub qhovrooj ces tus pojniam ntawv txawm hais rau nws tias, mentxhais, koj puas muaj laujkaub, muaj no thov qiv koj lub laujkaub rau kuv coj mus ua mov no seb, kuv tshai tshai plab li lawm no ces nws txawm teb tias muaj kawg mas niamtais no ces nws txawm nkaus hlo nws lub laujkaub cev kiag rau tus niamtais pojqab ntawv ces niamtais pojdab txawm hais rau nws tias, lwm hmo kuv mam li xa rov tuaj rau koj nawb mog no ces nws teb tias ua li mas niam tais no ces niamtais pojdab cia li tig hlo rov lawm ces nws ho kaw nkaus nws lub qhovrooj rau, tib pliag zoj ces ua ciav nws txawm tsim dheev los, thaum nws tsim dheev los ces nws thiaj sau zog nws lub lav ces thiaj khiav ntuj khiav teb los tsev lawm. Tom qab tsis ntev kiag xwb ces muaj ib hmos nws mus pw sawv rov los no ua ciav nws xuas soj tsis pom nws lub txia li lawm tiag lau..nws lub txia cia li yaj kiag lawm tiag li lau..nws mas zoo siab kawg nkaus li ces muaj ib hnub nws mus tom teb no ces nws txawm ho mus ntsib nws tus qub hluasnraug mus ua teb los thiab, nkawv sib ntsib tom kev ces hluasnraug txawm saib kiag nws ib muag no ua ciav tsis pom nws lub txia lawm ne..ces tus hluasnrag txawm nug nws tiag, Maiv cas tsis pom koj lub txia lawm? koj ua li cas rau nws es nws thiaj ploj lawm? Maiv thiaj teb rau Tubntxawg tias twb yog kuv mus nug yawm saub es yawm saub qhia kuv kom kuv mus pw ib hmos tom toj ntxas ces ib chim tsaus ntuj dab tojntxas yuav tuaj qiv kuv lub lauj kaub mus ua mov noj es kom kuv muab kuv lub laujkaub qiv rau dab tojntxas, thaum kuv hnov dheev los ces koj kuv sawv tsees khiav kiag los tsev, ua li no xwb ces tsis ntev kuv lub txia yeej yuav yaj lawm no es kuv thiaj mus ua li nws hais ntawv ces kuv lub txia thiaj li yaj li no lawm xwb. Tubntxawg thiaj xav zoj aub yog li mas kuv yuav tsum tau ua ib yam li ntawv ntag kom kuv lub yaj thiab ntag lauv.. no ces Tubntxawg txawm nug Maiv tias, Maiv, es yog li koj mus pw tom lub toj ntxas twg no? Maiv txawm qhia rau Tubntxawg ces aub Tubntxawg zoo zoo siab lau ces nws los txog tsev ces nws txawm qhwv pam zojzeeg ces yuav hluag tsaus ntuj ces nws txawm khiav khiav mus rau tom lub toj ntxas uas Maiv qhia rau nws ntawv ces nws txawm mus pua kiag chaw pw kiag rau ntawm lub ntxa ua maiv mus pw thiab ces aub ua ciav nws tsaug zog hlias ces txawm muaj ib tug niam tais pojdab tuaj khob khob nws qhovrooj ces txawm qhib plo nws lub qhov rooj ces ua ciav niam tais pojdab ntawv txawm tuaj rawv ib lub laujkaub ces txawm hais rau nws tias, koj mua dua twg lawm cas kuv nrhiav tsis pom koj li es kuv yuav xa koj lub laujkaub tuaj rau koj no nas..ces nws txawm teb tias lov..yog li ces muab tso rau ntawv ko mas no ces niamtais pojdab txawm muab kiag lub laujkaub tso pluav rau hauv nws tsev ces txawm tig hlo mus lawm lau. Nws hnov dheev los ces nws cia li sau pam sau lav ces khiav kiag los tsev lawm thiab lau.. no ces ua ciav tau tsis ntev xwb ces nws cia mob kiag ib lub txia ntxiv nws lub ua 2 lub txia lawm lau ces nws chim chim heev li los ua tsis tau li ces kuv txawm khiav kiag los tsev lawm thiab ces tsis paub xyov niaj hnub no nkawv nyob li cas lawm..xaus li no xwb. Zaj dabneeg no txhais tau rau peb tias ua neeg nyob yus pom luag mob phem los yus tsis txhob lam hais lus saib tsis taus luag ib tsam npam yus ces yus ho tau txais luag txoj kev txomnyem ntawv thiab no nawb mog. SuavTub.

Published on 2013-04-29 15:06:40 GMT

Today is Friday April 26, 2013 and today is a very nice day at where I live. I think I will BBQ this afternoon after I get home in my backyard. You all are invited to join me. I think I will start the BBQ right at 6:00 PM today so come and have a few beer with me today. SouaTou.

Published on 2013-04-26 14:26:18 GMT

Back in the old day the elders say this: Poj tsis tau ces poj yov yuav nyab, yawm tsis taus ces yawm yov yuav nees, it means when parents are old they expect help from their son and daughter in law. But in today's world, instead the old get help around the house from the young, it is the opposite. WHY? vim li cas ho tsis yog nyab ua num tom kitchen es ho yog niampog? vim li cas ho tsisyog vauv tu qab vag tsib taug es ho yog yawmtxiv?

Published on 2013-03-22 10:35:22 GMT

Kuv nug nej teb: I ask you answer: Yog vim li cas peb cov ua niam ua txiv pheej yuav txhawj txog peb tej tub tej ntxhais ua luaj li thaum hais tias lawv twb tsis txhawj txog peb thiab tsis txhawj txog lawv tus kheej lawm nas? Why we as parents so worry about our children since they do not even worry about us and themselves any more? Tu metub menyuam los ua dabtsi? What is the purpose to have children? SouaTou.